تور قشم رفت هوایی و برگشت زمینی

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
10 خرداد 1403
یکشنبه
13 خرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • GSM فرودگاه بین‌المللی قشم
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 07:15
 • مدت پرواز 01:30
بندر عباس
 • بندر عباس
 • قطار
 • تهران
 • شش تخته کویر زمینی
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,665,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,065,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,615,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,705,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,885,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,965,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,865,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,015,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,905,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,035,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,065,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,115,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,145,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,155,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,365,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,665,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,665,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,665,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,685,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,425,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,965,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,565,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,145,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,655,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,165,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,665,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,165,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,665,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,715,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,365,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,765,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,545,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,855,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,705,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,935,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,965,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,145,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,155,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,565,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,865,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,965,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,185,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

سفر به بزرگترین جزیره ایران باتور قشم

جزیره قشم واقع در خلیج فارس، یکی از بزرگترین جزیره های منطقه است که تماماً از سنگ های رسوبی ساخته شده است. این مکان دارای زیبایی فوق العاده، با مناظر خیره کننده، آب های شفاف، و میراث فرهنگی غنی است. جزیره قشم همچنین خانه شگفتی های طبیعی بی نظیری است که آن را به مقصدی ایده آل برای دوستداران طبیعت و ماجراجویان تبدیل کرده است. در این مقاله بهترین مکان ها و کارهایی که در تور قشم باید انجام دهید را بررسی می کنیم.

آشنایی با جزیره قشم

جزیره قشم تاریخی طولانی و غنی دارد که به دوران امپراتوری ایران باز می گردد. در طول سال‌ها، قدرت‌های مختلفی از جمله پرتغالی‌ها که چندین قلعه و قلعه در این جزیره ساختند، اداره می‌شد. امروزه جزیره قشم یک مقصد گردشگری محبوب است که بازدید کنندگانی را از سراسر جهان که برای کشف زیبایی ‌های طبیعی و میراث فرهنگی آن می ‌آیند، جذب می ‌کند. جزیره قشم به دلیل تشکیلات زمین ‌شناسی منحصر به ‌فردش از جمله تنگه چاهکوه، غار نمکدان و دره چاهکوه مشهور است. این شگفتی های طبیعی گواهی بر تاریخ زمین شناسی این جزیره است و بینشی منحصر به فرد از فرآیندهای طبیعی زمین ارائه می دهد.

کاوش در تنگه چاهکوه

تنگه چاهکوه یکی از محبوب ترین جاذبه های جزیره قشم است. این دره طی هزاران سال بر اثر فرسایش آب شکل گرفته است و لایه های رنگارنگ سنگ آن بینش شگفت انگیزی از تاریخ زمین شناسی جزیره ارائه می دهد. عمق این دره حدود 100 متر و طول آن دو کیلومتر است و بازدید کنندگان می توانند با پای پیاده یا با ماشین آن را کشف کنند. همانطور که در تنگه قدم می زنید، با صخره های بلند و رنگ های پر جنب و جوش، از جمله قرمز، زرد و بنفش احاطه خواهید شد. این دره همچنین دارای چندین استخر و آبشار طبیعی است که آن را به مکانی محبوب برای شنا و پیک نیک تبدیل کرده است. این مکان یکی از اصلی ترین مکان های مورد بازدید در تور قشم است.

بازدید از غار نمکدان

غار نمکدان یکی دیگر از سازه های زمین شناسی منحصر به فرد در جزیره قشم است. این غار حدود 6000 متر طول دارد و اعتقاد بر این است که یکی از بزرگترین غارهای نمکی جهان است. این غار تماماً از نمک ساخته شده و دیوارها و سقف آن با کریستال های نمک پیچیده پوشیده شده است. بازدید کنندگان غار می ‌توانند اتاق ‌ها و تونل‌ های متعدد آن را کشف کنند و از زیبایی طبیعی تشکیل‌های نمکی شگفت زده شوند. این غار همچنین دارای چندین دریاچه زیرزمینی است که بر فضای ماورایی آن افزوده است.

کشف دره چاهکوه

دره چاهکوه یک شگفتی طبیعی خیره کننده در جزیره قشم است که به خاطر صخره های سر به فلک کشیده و حیات وحش منحصر به فردش معروف است. این دره در نزدیکی تنگه چاهکوه قرار دارد و با ماشین یا پیاده قابل دسترسی است. با کاوش در دره، صخره های مرتفع و صخره های غیرمعمول از جمله صخره های قارچی شکل و مناره های سر به فلک کشیده احاطه خواهید شد. این دره همچنین خانه طیف متنوعی از گونه های گیاهی و جانوری از جمله چندین گونه پرنده و خزندگان است.

نگاهی به میراث فرهنگی قشم

جزیره قشم علاوه بر شگفتی‌ های طبیعی، میراث فرهنگی غنی را نیز در خود جای داده است و مکان ‌های تاریخی و روستا های سنتی متعددی برای کاوش وجود دارد. یکی از محبوب ترین جاذبه های فرهنگی این جزیره، قلعه پرتغالی ها است، استحکاماتی متعلق به قرن شانزدهم که توسط پرتغالی ها در زمان اشغال جزیره ساخته شده است. یکی دیگر از مکان های فرهنگی محبوب، جنگل حرا است، یک جنگل حفاظت شده که خانه چندین گونه گیاهی و جانوری کمیاب است. این جنگل همچنین خانه چندین روستای سنتی از جمله روستاهای گوریه و شیبدراز است که بازدید کنندگان می توانند زندگی و فرهنگ سنتی قشم را تجربه کنند.

تور قایق در خلیج فارس

هیچ تور قشم بدون تور قایق خلیج فارس کامل نخواهد بود. بازدید کنندگان می توانند با تور قایق از جزیره قشم به گشت و گذار در آب های اطراف و جزایر مجاور بپردازند. تور قایق بازدید کنندگان را از طریق منطقه حفاظت شده هارا، یک اکوسیستم منحصر به فرد از جنگل های حرا و باتلاق های نمکی که محل زندگی چندین گونه در معرض خطر است، می برد. در طول تور قایق، بازدید کنندگان می توانند جزایر مجاور از جمله جزیره هرمز را که به خاطر صخره های رنگارنگ و چشم اندازهای بی نظیرش معروف است، کاوش کنند. بازدید کنندگان همچنین می توانند غواصی یا ماهیگیری را برای کشف صخره های مرجانی و دنیای زیر آب خلیج فارس انجام دهند.

تجربه غذاهای سنتی قشم

جزیره قشم همچنین به خاطر غذاهای سنتی لذیذش که متاثر از جغرافیا و میراث فرهنگی جزیره است، شهرت دارد. غذاهای این جزیره حول محور غذاهای دریایی از جمله ماهی، میگو و خرچنگ است که تازه از خلیج فارس صید می شوند. یکی از غذاهای پرطرفدار در این جزیره، «قلیه ماهی» است، خورش ماهی تند که با گیاهان و ادویه های محلی درست می شود. یکی دیگر از غذاهای محبوب «حلیم بادمجان» است که یک غذای سنتی ایرانی است که با بادمجان، عدس و گوشت گاو درست می شود. بازدیدکنندگان می توانند غذاهای سنتی قشم را در رستوران ها و کافه های محلی تجربه کنند و در آنجا طیفی از غذاها و طعم ها را امتحان کنند.

نظرات نهایی در مورد تور قشم

جزیره قشم مقصدی منحصر به فرد و زیبا است که برای همه جاذبه هایی ارائه می دهد، از شگفتی های طبیعی خیره کننده گرفته تا میراث فرهنگی غنی و غذاهای لذیذ. تور قشم راهی ایده آل برای گشت و گذار در این جزیره زیبا و تجربه شگفتی های فراوان آن است. چه به پیاده ‌روی در تنگه چاهکوه، کاوش در غار نمکدان و یا تجربه زندگی سنتی قشم و غذا های سنتی قشم علاقه ‌مند باشید، در جزیره قشم چیزی برای همه وجود دارد. پس چمدان های خود را ببندید و برای کشف این گوهر پنهان در خلیج فارس، تور قشم را آغاز کنید.

ما مجری مستقیم تور قشم

ما مجری مستقیم تور قشم  با نازلترین قیمت ها هستیم. از این رو با کلیک بر تور ارزان قشم شما عزیزان می توانید از آفر های بی نظیر و بی رقیب ما مطلع شوید.

انواع تور قشم

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW