تور قشم زمینی با قطار چهار تخته

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
09 خرداد 1403
شنبه
12 خرداد 1403
برنامه سفر
تهران (شروع سفر)
 • تهران
 • قطار
 • بندر عباس
 • قطار 4 تخته غزال زمینی
 • ساعت پرواز 12:20
 • مدت پرواز 17:00
 • ساعت پرواز 12:20
 • مدت پرواز 17:00
تهران
 • تهران
 • قطار
 • بندر عباس
 • قطار 4 تخته غزال زمینی
 • ساعت پرواز 14:30
 • مدت پرواز 17:00
 • ساعت پرواز 14:30
 • مدت پرواز 17:00
تهران (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,775,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,725,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,725,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,825,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,815,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,075,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,975,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,015,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,145,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,475,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,675,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,775,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,775,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,775,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,795,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,535,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,675,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,765,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,775,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,775,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,375,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,825,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,475,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,655,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,965,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,875,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,875,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,965,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,075,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,505,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,675,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,975,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,875,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور ارزان قشم

قشم بزرگترین جزیره ایران  در خلیج فارس است ، که به عنوان یکی از جزیره های توریستی ایران شناخته می شود ، این شهر زیبا دارای مراکز گردشگری و تفریحی بسیار زیادی است و همچنین جاذبه های طبیعی مختلفی هم دارد ، از این جهت یکی از مقاصد جذاب برای مسافرین است . از آن جایی که در ناحیه جنوبی ایران قرار دارد ، دارای آب و هوای گرم و مرطوب است .

معرفی شهر قشم

جزیره زیبای قشم حدودا 150 هزار نفر جمعیت دارد ، و به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس شناخته می شود ، این جزیره زیبا در طول تاریخ همیشه به عنوان یک مکان استراژیک و پر اهمیت شناخته میشده است به طوری که در نقشه های ایران باستان نام آن برده شده است . رطوبت نسبی هوا در قشم بالاست و دمای متوسط سالیانه این شهر حدود 26 درجه سانتی گراد است ، با این حال گرمای شهر قشم در فضل های پاییز و زمستان به هیچ عنوان اذیت کننده نیست ، حتی در اوایل تابستان هم گرمای این شهر برای مسافرین قابل تحمل است .

پوشش گیاهی و جانوری جزیره قشم بسیار خارق العاده است ، این جزیره دارای پوشش گیاهی متنوع و البته خاص خودش است که باید آن ها را دید همچنین جانوران مختلفی در این ناحیه زندگی می کنند که بسیار کم یاب هستند و برخی در حال انقراض می باشند .

تور ارزان قشم

مسافرین زیادی دوست دارند یک بار به جزیره زیبا قشم سفر کنند ، و تجربه سفر به این جزیره را کسب کنند اما خیلی از افراد برای سفر بودجه ای محدودی در نظر دارند بهترین راه سفر به قشم برای این افراد تهیه تور ارزان قشم است از این طریق می توانند یک سفر پر هیجان را حتی با بودجه محدودی که دارند تجربه کنند .

اما در هنگام رزرو تور حتما باید یکسری از موارد را در نظر بگیرید ، هنگامی که بودجه ای محدودی دارید باید بدانید که قرار نیست یک سفر در هتل های بسیار لوکس داشته باشید و به جای آن می توانید در هتل هایی با کیفیت مناسب که از خدمات و امکانات خوبی بر خوردار هستند اقامت داشته باشید ، برای سفر ارزان به قشم توصیه می کنیم به هیچ عنوان از تور زمینی که به وسیله اتوبوس صورت می گیرد استفاده نکنید در ادامه بیشتر در مورد این موضوع توضیح خواهیم داد .

تور زمینی ارزان قشم

پیشنهاد میکنیم به هیچ عنوان از این دسته از تور ها استفاده نکنید ، به این دلیل که مسیر سفر شما بسیار خسته کننده خواهد بود همچنین زمان زیادی هم از شما خواهد گرفت برای همین هنگام رسیدن به قشم دیگر انرژی برای شما باقی نمی ماند که بتوانید یک سفر جدید را با تجربه های جدید را کسب کنید. در طول مسیر با اتوبوس بدن درد و خستگی هم باید اضافه کنید همچنین امکانات محدودی که این وسایل نقلیه در اختیار شما می گذارند نیز بخش دیگری از معایب این نوع از تور زمینی است، خودرو های شخصی نیز تفاوت زیادی نخواهند داشت ، و خودرو های شخصی نیز باعث خستگی مسافرین در طول مسیر می شود .

پیشنهاد ما برای مسافرینی که علاقه مند هستند به شکل زمینی سفر کنند تا هزینه کمتری بپردازند این است که حتما از تور زمینی ارزان قطار استفاده کنند ، با این کار می توانید با استفاده از امکاناتی که قطار به شما می دهد و همچنین با راحتی آسوده خاطر به مقصد خودتان برسید، همچنین هنگام رسیدن به بندر عباس با استفاده از لنج به جزیره زیبای قشم خواهید رسید تا تجربخ فوق العاده خودتان را شروع کنید .

پس اگر بودجه محدودی دارید و می خواهید با استفاده از تور های زمینی به جزیره قشم سفر کنید حتما قطار را انتخاب کنید تا خستگی مسیر برای شما قابل تحمل باشد ، و سفری خوبی را آغاز کنید .

تور هوایی ارزان هوایی قشم

تور ارزان هوایی قشم می تواند برای مسافرینی که بودجه ای نسبتا بیشتری دارند مناسب باشد، اما باید بدانید که تور زمینی قشم و هوایی آن اختلاف قیمت زیادی ندارند ، بر عکس چیزی که خییل از مسافرین فکر می کنند ، در خیلی از مواقع تور زمینی و هوایی قشم فاصله قیمتی آنچنانی ندارند و بنابراین به مسافرین پیشنهاد میشود که قبل از تهیه تور حتما تور های هوایی را هم بررسی کنند تا در صورتی که قیمت مناسبی داشت آن را تهیه کنند .

تور ارزان قشم از تهران

تور های ارزان قشم را برای شما معرفی کردیم و شما متوجه شدید که تور های زمینی و هوایی به شکلی برای قشم برگزار می شود ، حالا می خواهیم تور ارزان قشم از تهران را به شما معرفی کنیم ، باید بدانید که در همه زمان ها تور های زمینی که به وسیله اتوبوس برگزار می شوند از تهران وجود ندارد و مسافرین باید اول به شهر هایی مثل اصفهان و یا شیراز سفر کنند تا بتوانند از طریق اتوبوس به مقصد بندرعباس بلیط تهیه کنند، اما در بعضی از بازه های زمانی تور های اتوبوس به مقصد بندرعباس از تهران برگذار می شود ، تور زمینی قطار نیز در اکثریت اوقات از تهران به مقصد بندر عباس وجود دارد ، ولی برای تهیه قطار های مناسب بهتر است قبل از تهیه بلیط از یک مشاور کمک بخواهید .

تور های هوایی از شهر تهران به مقصد قشم به شکل مستقیم برگذار می شود و نکته مثبت این تور ها مدت زمان کوتاهی است که شما در هواپیما می گذرانید، تقریبا از هر جای کشور می توانید با حداکثر 2 ساعت زمان با هواپیما به جزیره زیبای قشم برسید و تجربه خودتان را آغاز کنید .

در نهایت باید بدانید که بودجه محدود مانعی نسبت به تجربه نکردن شما ندارد ، شما می توانید با هر بودجه ای تور های قشم را تهیه کنید و یک سفر رویایی را برای خودتان بسازید که تا همیشه یاد آوری آن برای شما لذت بخش باشد، سفر به قشم یک تجربه ای متفاوت از سایر سفر ها است ، قشم یک جزیره رویایی با جاذبه هایی خاص است که در هیچ جای دیگر نمونه آن را هم نخواهید یافت .

ما مجری مستقیم تور قشم

ما مجری مستقیم  تور قشم  با نازلترین قیمت ها هستیم. از این رو با کلیک بر خرید تور قشم شما عزیزان می توانید از آفر های بی نظیر و بی رقیب ما مطلع شوید.

انواع تور قشم

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW