تور قشم زمینی با قطار شش تخته کویر

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
09 خرداد 1403
شنبه
12 خرداد 1403
برنامه سفر
تهران (شروع سفر)
 • تهران
 • قطار
 • بندر عباس
 • قطار شش تخته کویر زمینی
 • ساعت پرواز 12:20
 • مدت پرواز 17:00
 • ساعت پرواز 12:20
 • مدت پرواز 17:00
بندر عباس
 • بندر عباس
 • قطار
 • تهران
 • شش تخته کویر زمینی
 • ساعت پرواز 14:30
 • مدت پرواز 17:00
 • ساعت پرواز 14:30
 • مدت پرواز 17:00
تهران (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,720,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,190,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,260,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,115,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,920,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور زمینی قشم: کشف بزرگترین جزیره ایران

جزیره قشم که در خلیج فارس واقع شده است، بزرگترین جزیره ایران است و به دلیل زیبایی طبیعی خیره کننده، فرهنگ منحصر به فرد و تاریخ غنی خود شناخته میشود. جزیره قشم با مناظر متنوع از سواحل گرفته تا جنگل های حرا، کوه ها تا بیابان ها و انواع حیات وحش، بهشتی برای دوستداران طبیعت و ماجراجویان است. تور زمینی قشم راهی عالی برای کشف این جزیره جذاب و تجربه جذابیت و زیبایی آن است.

آشنایی با جزیره قشم

جزیره قشم در سواحل جنوبی ایران واقع شده و بخشی از استان هرمزگان است. مساحت آن 1500 کیلومتر مربع است و تنوع طبیعی آن لقب «موزه زمین شناسی ایران» را برای آن به ارمغان آورده است. زمین شناسی این جزیره با شگفتی های طبیعی متعددی از جمله تنگه چاهکوه، غارهای نمکی نمکدان و دره مجسمه ها منحصر به فرد است.

جزیره قشمقدمتی طولانی دارد که به دوران امپراتوری هخامنشیان باز می گردد و قرن هاست که نقش بسزایی در تجارت دریایی خلیج فارس داشته است. موقعیت استراتژیک این جزیره آن را به یک مرکز مهم بازرگانی و تجارت تبدیل کرده است که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می کند.

کاوش در شگفتی های طبیعی جزیره

تور زمینی قشم به بازدید کنندگان فرصتی برای کشف مناظر طبیعی متنوع و هیجان انگیز جزیره را می دهد. یکی از محبوب ترین مقاصد جزیره، جنگل دریایی حرا است که جزو مکان های زیست کره به ثبت رسیده توسط یونسکو است. این جنگل خانه اکوسیستم منحصر به فردی از حرا است که در آب های کم عمق خلیج فارس رشد می کنند. بازدید کنندگان می توانند با یک تور قایق به گشت و گذار در جنگل بپردازند و حیات وحش متنوعی را که در این منطقه زندگی می کنند، از جمله پرندگان، خرچنگ ها و ماهی ها ببینند.

یکی دیگر از مقصد هایی که در تور زمینی قشم باید از آن دیدن کرد، تنگه چاهکوه است، یک شگفتی طبیعی خیره کننده با بیش از 100 میلیون سال قدمت. تشکیلات منحصر به فرد این دره حاصل سال ها فرسایش است و منظره ای را ایجاد می کند که هم وهم انگیز و هم هیبت انگیز است. بازدید کنندگان می ‌توانند یک تور با راهنما در دره، که شامل بازدید از غار نمکی در نزدیکی آن است، که در آن کریستال‌های نمک در طول هزاران سال بر روی دیوارها و سقف تشکیل شده‌اند، داشته باشند.

برای کسانی که به دنبال ماجراجویی هستند، تور زمینی به قشم فرصتی برای پیاده روی در کوه های زیبای جزیره، از جمله کوه 1000 متری تبل، که مناظر پانورامای خیره کننده ای از جزیره را ارائه می دهد، ارائه می دهد. بازدیدکنندگان همچنین می‌توانند سواحل خیره‌کننده جزیره، مانند ساحل بندر لافت، که به خاطر آب‌های شفاف و صخره‌های مرجانی زیبایش شهرت دارد، کاوش کنند.


آشنایی با فرهنگ غنی قشم

تور زمینی قشم نه تنها فرصتی برای کشف شگفتی های طبیعی این جزیره بلکه برای کشف فرهنگ و تاریخ بی نظیر آن است. این جزیره دارای میراث فرهنگی غنی، با ترکیبی از تأثیرات ایرانی، عربی و آفریقایی است. قشم محل زندگی اقوام مختلف از جمله قوم قشمی است که فرهنگ و زبانی متمایز دارند.

یکی از بهترین راه ها برای تجربه فرهنگ قشم، بازدید از بازارهای محلی آن است، مانند بازار خالد بن ولید، جایی که بازدید کنندگان می توانند انواع صنایع دستی سنتی از جمله سفال، منسوجات و جواهرات را بیابند. بازدید کنندگان همچنین می‌توانند مکان ‌های تاریخی جزیره مانند قلعه پرتغالی ‌ها را که در قرن شانزدهم ساخته شده و سال‌ها به عنوان مرکز تجارت و بازرگانی خدمت می‌کرد، کاوش کنند.جزیره قشم  همچنین به خاطر موسیقی و رقص سنتی خود که نسل‌ به نسل‌ منتقل شده، مشهور است. بازدید کنندگان می توانند در اجرای موسیقی و رقص بندری که ترکیبی بی نظیر از ریتم ها و حرکات آفریقایی و ایرانی است، شرکت کنند.

چرا باید تور زمینی قشم را انتخاب کنیم؟

انتخاب تور زمینی به قشم راهی عالی برای تجربه زیبایی طبیعی و میراث فرهنگی جزیره به روشی معتبرتر و همه جانبه تر است. برخلاف تورهای دریایی یا هوایی، تور زمینی به بازدید کنندگان این امکان را می دهد که زمان بیشتری را در جزیره بگذرانند، با مردم محلی ارتباط برقرار کنند و شیوه زندگی جزیره را تجربه کنند. یک تور زمینی همچنین انعطاف ‌پذیری و تجربیات شخصی ‌سازی ‌شده‌ تری را ارائه می ‌دهد، زیرا بازدید کنندگانهنگام سفر با تور زمینی قشممی ‌توانند برنامه سفر خود را سفارشی کنند و مقاصد و فعالیت ‌هایی را که بیشتر مورد علاقه ‌شان است انتخاب کنند. علاوه بر این، تور زمینی به قشم نسبت به سایر اشکال گردشگری دوستدار محیط زیست است، زیرا شیوه های گردشگری پایدار را ترویج می کند و از مشاغل و جوامع محلی حمایت می کند. در مجموع، تور زمینی به قشم راهی منحصر به فرد و مفید برای کشف یکی از جواهرات پنهان ایران و ایجاد خاطرات فراموش نشدنی است.

یکی دیگر از مزیت های انتخاب تور زمینی قشم، فرصتی است برای خارج شدن از مسیر نامعقول و کشف مقاصد و جاذبه های کمتر شناخته شده در این جزیره. در حالی که مکان های محبوب جزیره بدون شک ارزش بازدید را دارند، یک تور زمینی به بازدید کنندگان این امکان را می دهد تا جواهرات پنهان و گوشه های پنهان جزیره را که از طریق دریا یا هوا قابل دسترسی نیستند، کشف کنند. به عنوان مثال، بازدیدکنندگان می توانند به جنگل های حرا که فقط از طریق زمین قابل دسترسی هستند سفر کنند و زیبایی طبیعی و اکوسیستم منحصر به فرد این ذخیره گاه زیست کره یونسکو را تجربه کنند. آنها همچنین می توانند از روستاهای کمتر شناخته شده جزیره مانند روستای زیبای تالا دیدن کنند و با شیوه زندگی سنتی ساکنان جزیره آشنا شوند.

همچنین تور زمینی قشم فرصتی برای حمایت از جوامع محلی و کسب و کارهای کوچک جزیره است. با انتخاب یک شرکت تور متعلق به محلی و اداره شده، بازدید کنندگان می توانند به اقتصاد جزیره کمک کنند و به حفظ فرهنگ و میراث منحصر به فرد جزیره کمک کنند. آنها همچنین می توانند با مردم محلی ارتباط برقرار کنند و در مورد شیوه زندگی، تاریخ و سنت های آنها اطلاعاتی کسب کنند، که به تجربه سفر آنها بعد شخصی و معنادار می بخشد.

ما مجری مستقیم تور قشم

ما مجری مستقیم  تور قشم  با نازلترین قیمت ها هستیم. از این رو با کلیک بر تور قشم زمینی با قطار شش تخته و چهار تخته خرید شما عزیزان می توانید از آفر های بی نظیر و بی رقیب ما مطلع شوید.

انواع تور قشم

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW