تور آنتالیا با پرواز ایران ایرتور

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
02 تیر 1403
شنبه
09 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

                                    

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW