تور نوروزی تفلیس 6 شبه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:20
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 07:20
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 10:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

                                    

                                                                                                    

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW