تور نوروزی استانبول 5 شب و 6 روز

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:20
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:20
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:10
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

                                                                      

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW