تور نوروزی استانبول 5 شب و 6 روز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:20
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:20
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:15
 • مدت پرواز 03:10
 • ساعت پرواز 20:15
 • مدت پرواز 03:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,160,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,160,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,160,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,160,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,160,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,160,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

                                                                      

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW