تور نوروزی استانبول

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:20
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:20
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 03:10
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 03:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                      

                            

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW