تور تفلیس با پرواز آتا

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آتا آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,810,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,460,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,430,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,460,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,840,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,370,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,930,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,020,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,020,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,610,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,140,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + بیمه مسافرتی + لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور تفلیس با پرواز آتا
newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW